Tanya Karoli Christensen

Jeg er professor i Dansk sprog på Københavns Universitet hvor jeg forsker og underviser i dansk tale- og skriftsprog. Min forskning fokuserer på undersøgelser af sprogets opbygning, på kontekstens indflydelse på fortolkningen af tekster og på sammenhængene mellem demografisk baggrund og valg af sproglige varianter.

Min interesse for retslingvistik ligger i direkte forlængelse af min øvrige forskning, nu bare med datamateriale der på den ene eller anden måde har med loven at gøre, enten fordi det udgør bevismateriale i en sag, eller fordi det repræsenterer sprogbrugen i forskellige dele af retssystemet (fx politiafhøringer og politirapporter).

Jeg har et bredt internationalt netværk inden for retslingvistik og har organiseret flere internationale workshops og konferencer.

Truslers sprog og genre
I perioden 2018-2021 ledte jeg et Carlsbergfond-finansieret forskningsprojekt om sproget i trusselsbeskeder. Man kan læse mere her.

Ud over undervisning og forskning tilbyder jeg ekspertundersøgelser i kriminal- og civilsager, oftest i form af ophavsanalyser (engelsk: authorship analysis).

Ophavsanalyser udføres for at afdække om forskellige tekster har sammenfaldende sproglige mønstre, hvilket – sammen med andet bevismateriale i sagen – kan understøtte eller afkræfte en hypotese om at de er skrevet af samme person. I to tilfælde har jeg været indkaldt som ekspertvidne i retten i Danmark.

Tanya Karoli Christensen, Professor
Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab
Emil Holms Kanal 2, 2300 København S, 22.3.25
tkaroli@hum.ku.dk, 45 35 32 84 93

Sune Sønderberg Mortensen

Jeg er lektor i dansk sprog på Roskilde Universitet, Institut for Kommunikation og Humanistisk Videnskab. Jeg er cand.mag. i dansk og engelsk fra Roskilde Universitet (2006) og ph.d. i dansk grammatik fra Københavns Universitet (2013). Min forskning, vejledning og undervisning vedrører både sproget som system og sproget i brug, og jeg beskæftiger mig med alt fra funktionel grammatisk og leksikalsk beskrivelse til (nærsproglig) pragmatik, tekstanalyse og interaktionsanalyse.

Mit første møde med retslingvistikken fandt sted på universitetet i Cardiff i 2004, hvor jeg som gæstestuderende lidt tilfældigt meldte mig til et kursus i Forensic Linguistics; noget jeg aldrig havde hørt om før, men som lød – og viste sig at være – enormt spændende. Især sprogbrugen i retssager fascinerede mig, og jeg undrede mig over, at dette felt, ja retslingvistikken i det hele taget, ikke rigtig fandtes i Danmark. Først ti år senere fik jeg mulighed for selv at gøre noget ved det, da Det Frie Forskningsråd valgte at finansiere mit projekt ’The Linguistic Negotiation of Truth in Danish Criminal Trials’. Projektet blev startskuddet for et samarbejde med bl.a. Retten på Frederiksberg og senere Retten i Roskilde om udlevering af lydoptagelser fra strafferetssager, noget der kun yderst sjældent er set førhen.

På baggrund af disse lydoptagelser har jeg – dels igennem egen forskning, dels som vejleder for en række studenterprojekter – fået indsigt i bl.a. danske vidners brug af sproglige sikkerheds- og usikkerhedsmarkører, anklageres og forsvarsadvokaters spørgestil og responsmønstre og adskillige andre aspekter af de stridende parters sproglige magtkampe og argumentations- og framingstrategier. Endvidere har projektet involveret sammenligninger med amerikansk retssalsinteraktion, bl.a. med henblik på at afdække og forklare den særlige uformelle og – på overfladen – konsensussøgende interaktionelle atmosfære, der synes at kendetegne danske (by)retsmøder.

Jeg indgår i flere netværk og sammenslutninger i ind- og udland med fokus på særligt de interaktionelle områder af retslingvistikken, og jeg har – ofte i selskab med Tanya – været arrangør eller medarrangør af retslingvistiske konferencer, symposier og seminarer.

Sune Sønderberg Mortensen
Adjunkt i dansk sprog, ph.d., Roskilde Universitet
Institut for Kommunikation og Humanistisk Videnskab, 43.2-05
Universitetsvej 1, 4000 Roskilde

sunes@ruc.dk